DTAI

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Richtlijnen voor studenten

Contactpersoon: Leander Schietgat

Belang van deze richtlijnen

Deze pagina is van toepassing op alle studenten Master Computerwetenschappen / Informatica / Toegepaste Informatica die hun masterproef bij DTAI maken (zie de lijst van alle betrokken studenten). Voor alle betrokken studenten geldt:

Alle items in het onderstaande overzicht zijn verplicht! Houd je je niet aan allemaal, dan wordt dit in rekening gebracht bij de kwotering en loop je ernstig risico om niet te slagen voor je masterproef.

Bis-studenten kunnen met hun promotor overleggen over vrijstelling voor bepaalde items. Enkel in geval van expliciete voorafgaande goedkeuring door de promotor geldt een vrijstelling voor een bepaald item. De twee tussentijdse verslagen zijn sowieso verplicht, hiervan kan geen vrijstelling bekomen worden.

Overzicht en Kalender

De onderstaande kalender geeft een chronologisch overzicht van alle dingen die van je verwacht worden doorheen het academiejaar. Meer uitleg over alle richtlijnen vind je verder op deze pagina.

De data in onderstaande kalender zijn voorlopig en worden in de loop van het jaar nog preciezer gemaakt (jullie worden steeds per email op de hoogte gebracht van aanpassingen).

 • ma 29 september: infosessie (17u, CW lokaal 05.152), slides
 • di 28 tot vr 31 oktober: 1e tussentijdse presentatie
 • ma 3 november: indienen 1e tussentijds verslag
 • di 16 tot do 18 december: 2e tussentijdse presentatie
 • vr 19 december: indienen tussentijdse tekst
 • 16 maart: indienen 2e tussentijds verslag
 • eind maart: DTAI-seminarie over het maken van een poster (slides)
 • di 31 maart tot do 2 april: 3e tussentijdse presentatie
 • begin april: definitieve titel van thesis bespreken met begeleider en/of promotor, en vastleggen
 • 30 april: indienen poster
 • 7 mei: presenteren van je poster op de postermarkt
 • begin juni: indienen van je tekst + wetenschappelijk artikel (2e zittijd: eind augustus)
 • eind juni: verdediging (wordt geregeld door het secretariaat van het departement CW)

Verder vinden er gedurende beide semesters ook nog DTAI seminaries en departementale seminaries plaats, waarvan je er in totaal 10 moet volgen.

 

Departementale en facultaire richtlijnen

Er zijn uiteraard departementale en facultaire richtlijnen in verband met de masterproef.

DTAI-specifieke richtlijnen

Hieronder geven we een uitgebreid overzicht van de DTAI-specifieke richtlijnen.

1) In de loop van het academiejaar

a) Seminaries volgen

Je moet 10 seminaries volgen.

 • Je kan seminaries kiezen uit de DTAI seminaries en de departementale seminaries. Jullie worden per email op de hoogte gebracht wanneer zo'n seminaries plaats vinden
 • Na elk seminarie dat je volgt, stuur je een email naar prof. Maurice Bruynooghe met een (bondig) antwoord op de volgende vragen:
  • Werd er uitgegaan van een gepast niveau van voorkennis?
  • Wat was positief?
  • Wat kon beter?
  Zorg dus dat je voor minstens 10 seminaries zo'n email stuurt.
b) Tussentijdse verslagen

Je moet wekelijks rapporteren bij je begeleider(s) en promotor over het aantal uren dat aan het eindwerk besteed werd. (Dit kan jezelf helpen om in te schatten hoever je staat met je eindwerk en moet de jury helpen om het geleverde werk beter te beoordelen.)

Verder moet je twee tussentijdse verslagen indienen over de vooruitgang van je masterproef.

 • Je verslag ziet er uit als in het leeg voorbeeld. Een meer uitgewerkt voorbeeld van een verslag staat hier. Indien je met latex werkt, gebruik dan deze tex file.
 • Maak het verslag niet langer dan 2 bladzijden.

Bezorg het verslag per email aan je promotor, je begeleider(s) en de DTAI contactpersoon (Leander Schietgat).

c) Tussentijdse presentaties

Je moet drie tussentijdse presentaties geven over je masterproef.

 • In de eerste tussentijdse presentatie (eind oktober) bespreek je de probleemstelling van je masterproef. Deze presentatie is voornamelijk bedoeld om na te gaan of er voor elke masterproef een concrete probleemstelling is. Je presentatie duurt maximaal 10 minuten en je mag maximaal 5 slides gebruiken. Na elke presentatie is er 5 minuten voorzien voor vragen.
 • In de tweede en derde tussentijdse presentatie bespreek je de context, motivatie, bereikte resultaten, verdere planning en dergelijke. Ga er hierbij niet van uit dat iedereen je eerste presentatie gezien heeft, dus geef aan het begin van de presentatie een duidelijk overzicht. Overleg over de concrete inhoud met je begeleider en/of promotor. Je presentatie duurt maximaal 20 minuten, daarna is er 5 minuten voorzien voor vragen (totale duur is dus 25 minuten per student).

Indien je een DTAI laptop wil gebruiken, verwittig de DTAI contactpersoon (Leander Schietgat) minstens 2 dagen op voorhand, en breng je presentatie mee op USB-stick in PDF formaat.

d) Tussentijdse tekst

Je moet voor Kerstmis een eerste stuk thesistekst indienen, waaruit blijkt dat je de brede context van de thesis begepen hebt, de relevante literatuur doorgenomen hebt, een goede probleemstelling hebt, en een duidelijk plan voor de verdere uitwerking. Het is de bedoeling dat deze tekst (delen 1 tot 4) zoveel mogelijk hergebruikt wordt in de finale tekst.

Deze tekst bevat:

 1. Een inleiding die het onderwerp aankaart bij de lezer en volgende vragen kort beantwoordt:
  • Wat is de onderzoeksvraag / het probleem dat aan bod komt?
  • Waarom is het relevant?
  • Wat hebben anderen al gedaan en waarom is dat niet genoeg?
  • Wat doe je anders / wat is nieuw / wat wordt de bijdrage van dit werk?
 2. Nodige achtergrond
 3. Overzicht relevante literatuur
 4. Probleemstelling
 5. Planning (kort)

Studenten die niet de ambitie hebben om hun thesis in juni te verdedigen kunnen met de promotor een andere datum afspreken voor het indienen van deze tekst.

e) Wetenschappelijk artikel

Dit is enkel voor studenten Master Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen. Studenten Master Toegepaste Informatica hoeven dit niet te doen.

Je moet een wetenschappelijk artikel schrijven over je masterproef.

 • Belangrijk: Schrijf het artikel in het Engels en gebruik de IEEE latex stijl (zie IEEEconf class).
 • De lengte van dit artikel is 4 a 6 pagina's in deze stijl, tenzij anders overeen gekomen met je promotor.
 • Het artikel omvat onder andere een probleemstelling, een overzicht van de relevante wetenschappelijke literatuur (achtergrond) en een beschrijving van het werk dat je zelf geleverd hebt. De bedoeling is dat het deel van het artikel dat gaat over de probleemstelling en de literatuur grotendeels kan overgenomen worden uit de tekst die je hierover reeds eerder hebt moeten indienen (zie punt d) hierboven).
 • Voor verdere richtlijnen ligt de verantwoordelijkheid bij je promotor, vraag hem/haar (of je begeleider) dus om meer informatie indien nodig.

Voeg het artikel, als appendix, toe aan (elk ingediend exemplaar van) je masterproef-tekst. Je hoeft het artikel dan niet nog eens afzonderlijk in te dienen.

f) Poster

Dit is enkel voor studenten Master Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen. Studenten Master Toegepaste Informatica hoeven dit niet te doen.

Je moet ook een poster maken over je masterproef.

 • Vooraleer je aan je poster begint:
  • Er wordt een seminarie met tips voor het maken van een poster gegeven in maart. De slides van het seminarie kan je hier downloaden.
  • Ter inspiratie kan je de posters van voorgaande jaren eens bekijken.
 • Bij het maken van je poster:
  • De poster moet op een hoog niveau het voor je masterproef geleverde werk schetsen.
  • Maak de poster in het Nederlands of in het Engels.
  • Technische richtlijnen:
   • Maak de poster in A1 formaat (de poster eerst in een ander formaat maken en later proberen om te zetten naar A1 geeft vaak problemen, vermijd dat dus!).
   • Hou rekening met de technische tips op de LUDIT-website: voor Powerpoint en voor CorelDraw (zelfs als je noch Powerpoint noch CorelDraw gebruikt, kan je van deze tips waarschijnlijk wel iets opsteken).
   • Als je klaar bent, zet je poster dan om naar een PDF document. Bekijk zeker deze pagina in verband met de omzetting naar PDF !
   • Vooraleer je jouw PDF indient, kijk nog eens na of 1) je poster er ook in PDF okee uitziet, 2) je PDF wel degelijk in A1 formaat is (in Acrobat Reader doe je dit als volgt: File -> Properties -> tab Description -> Page Size, dit moet A1 zijn dus 594mm x 841mm).
 • Je kan je poster bij ons indienen, wij zorgen dan voor het drukken ervan. Je mailt daarvoor de poster in PDF naar Leander Schietgat tegen de meegedeelde deadline.
 • Ongeveer een week na het indienen van de posters wordt er een DTAI-postermarkt georganiseerd. Tijdens deze postermarkt worden jullie posters in de hal van het departement opgehangen en zal je je poster moeten voorstellen aan je collega's en de DTAI-leden.

Uiteraard worden het wetenschappelijk artikel en de poster mee in rekening gebracht bij de uiteindelijke quotering van je masterproef.

2) Bij het afronden van je masterproef (tekst + verdediging)

a) Welke zittijd ?

Verdedigen in de juni zittijd wordt als de "default" beschouwd. De andere opties zijn:

 • Verdedigen in de januari zittijd. Dit moet je tijdig aanvragen! Dit doe je bij de academisch secretaris (voor Master Ingenieurswetenschappen/Computerwetenschappen vind je meer info onderaan deze pagina).
 • Verdedigen in de september zittijd (= indienen in augustus). Van zodra beslist is dat je niet in juni zal indienen, breng dan de volgende personen daar van op de hoogte:
  • je promotor en begeleider(s),
  • Liesbet Degent van het secretariaat Departement CW (zij stelt het tijdsschema voor de verdedigingen op en moet dus op de hoogte zijn als je niet zult verdedigen).
b) Algemene richtlijnen

Belangrijk: bekijk zeker de departementale website met algemene richtlijnen en aanwijzingen omtrent de tekst en verdediging! Al deze algemene richtlijnen zijn ook van toepassing op de DTAI masterproef met uitzondering van de richtlijnen omtrent posters (je mag dus oa wel je eigen template gebruiken).

c) De tekst
 • De deadline vindt je in de kalender bovenaan deze pagina.
 • Lengte van je tekst: gewenste lengte is 50 tot 60 pagina's, maximum lengte is 70 pagina's (dit is een DTAI-specieke richtlijn).
 • Titel van je masterproef: de titel van het masterproef dat je gekozen hebt, is slechts een werktitel. De eigenlijke titel van je masterproef is niet noodzakelijk dezelfde. Bespreek bij het schrijven met je begeleider en promotor wat de titel van je tekst zal zijn.
 • Vergeet niet aan elk ingediend exemplaar van je masterproef ook een kopie van je wetenschappelijk artikel en een A4 afdruk van je poster toe te voegen (als appendix)!
 • Volg verder de reeds vernoemde algemene richtlijnen.
d) Over de inhoud van de tekst (Eng.)

The thesis text is very important. It is the main result of your work, and in most cases the only permanent result. 10 years from now, your code will likely no longer be used, your advisers will likely have left this university, your promotor will likely have forgotten how good your work was. But your text is stored permanently, and will be available to the general public for decades.

For this reason, you should devote much effort to producing an interesting and well-written text that makes clear what you did, why this was useful, what the results of your research are, etc. This will strongly affect your grades. While your promotor and advisers may take your daily work into account, the assessors will evaluate you almost exclusively on the text and the presentation.

Make sure to have sections of the text ready several weeks before the deadline, so that your advisers can proofread them. This is important for the whole text, but even more so for the introduction and conclusions.

Introduction

The introduction should ensure that the reader knows what the work is about, and what the main contributions and outcomes are. It should answer, briefly but clearly, the following questions:

 • what is the research question or problem you have investigated?
 • why is it interesting?
 • what have others done?
 • why does that not answer the question or solve the problem (in a satisfactory way)?
 • what is it that you do differently?
 • to what extent does this help?
 • what are the main conclusions from this work?

Avoid giving too many details in the introduction. Most of these things will be discussed in more detail later on. For instance, "what others have done" is typically included in a separate chapter "related work " or in the literature study. The introduction provides context of the work but also gives a preview of what will come. It briefly discusses the structure of the remainder of the text, and clarifies what is explained where (for instance, where the main contributions of the thesis are), so that a reader who, for instance, already has a lot of background and wants to skip straight to the description of the main novel elements knows where to find them.

Main chapters
 • Provide the background necessary to be able to read the text. Assume the reader is your average fellow student. What does this student, who did not study your topic in detail, already know? What should he know before he can understand the remainder of this text? The gap between these two must be bridged early in the thesis.
 • Describe the state of the art. What is already known, which problems remain open? A literature study can provide an overview of the current state of the art. Closely related work may be discussed as part of the literature study, or may be described in a separate section.
 • Define your problem very clearly. Provide a formal definition if possible, using mathematical definitions.
 • Define the basic novel ideas underlying your approach. Provide logical or theoretical arguments for this approach: why do you think this is a good idea?
 • Describe the approach itself, in such detail that a reader could also implement this approach if s/he wished to do that.
 • Novel approaches to problems are often evaluated empirically. Describe the evaluation process in such detail that a reader could reproduce the results. Describe in detail the setup of an experiment. Argue why this experiment is useful, and what you could learn from it. Be precise about what you want to measure, or about the hypothesis that you are testing. Discuss and interpret the results in terms of your experimental questions. Summarize the conclusions of the experimental evaluation.
Conclusions
 • Briefly recall what the goal of the work was. Summarize what you have done, summarize the results, and present conclusions. Conclusions include a critical assessment: where the original goals reached? Discuss the limitations of your work. Describe how the work could possibly be extended in the future, mitigating limitations or solving remaining problems.
e) De verdediging
 • De verdediging van je masterproef vindt (normaal gezien) plaats eind van de week voor de deliberatie of begin van de week waarin de deliberatie plaats vindt. De exacte planning wordt gemaakt door het secretariaat van het departement CW.
 • Volg bij het voorbereiden en geven van de verdediging de reeds vernoemde algemene richtlijnen. Dit geldt ook voor de duur van de verdediging.


De DTAI-professoren,
Bettina Berendt, Hendrik Blockeel, Maurice Bruynooghe, Jesse Davis, Bart Demoen, Marc Denecker, Luc De Raedt, Danny De Schreye, Gerda Janssens.

 

Last Updated on Tuesday, 09 December 2014 14:58